Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest B77 Magdalena i Bartosz Kaczmarczyk spółka cywilna z siedzibą w Rybniku 44-217 przy ul. Budowlanych 77. Kontakt z administratorem danych osobowych:  b77@b77.pl

2. Cele przetwarzania
Operator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
 1. zawarcia i wykonania umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny)
 3. komunikacji marketingowej w celu ulepszania usług,
 4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń́ lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora)
3. Zgłaszanie sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych oparte na art. 6 ust 1 lit f.

4. Komunikacja marketingowa
W zakresie dobrowolnych zgód wynikających z ustaw szczególnych (np. prawo telekomunikacyjne) mogą̨ być́ do Państwa kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem wiadomości e-mail i komunikacji telefonicznej.

5. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane podmiotom zewnętrznym:
  • podwykonawcom,
  • firmom księgowym,
  • firmom świadczącym usługi marketingowe,
  • windykacyjne oraz innym podmiotom, z którymi administrator współpracuje na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, a także organom publicznym, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
6. Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE
Operator nie planuje przekazywania danych poza obszar Unii Europejskiej.

7. Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań operacyjnych, jak właściwe zapewnienie dostępu do usług, ułatwienie zarządzania relacjami z użytkownikiem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody.

8. Prawa użytkownika
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył administratorowi np. poprzez otrzymanie od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Z powyższych praw można skorzystać przesyłając wniosek na adres b77@b77.pl podając wszelkie niezbędne dane umożliwiające nam identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, a następnie uwierzytelnienie osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienia do złożenia takiego wniosku.

9. Dodatkowe informacje
a. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach zawartych na stronie www.
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl, funkcjonującego pod adresem home.pl
b. Informacje w formularzach.
  • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
  • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub udostępnienia bezpłatnych materiałów.